HỌC SINH LAM SƠN LỄ PHÉP + CHUYÊN CẦN + NĂNG ĐỘNG
Thứ hai, 21/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 115

Lịch trực Ban giám hiệu NH 2020 - 2021

   UBND QUẬN BÌNH THẠNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

   TRƯỜNG THCS LAM SƠN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           *                                                                        ***

                Số: 68/TB-LS                             Bình Thạnh, ngày 05 tháng 9 năm 2020

 

LỊCH TRỰC VÀ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
CỦA BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2020 – 2021

*

LỊCH TRỰC

Thứ

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

Sáng

Chương

Oanh

Mai

Oanh

Mai

Chương

Oanh

Mai

Chương

Chương

Chương

Mai

Mai
Oanh


Trực bán trú (10g30 à 13g30)

Chương

Oanh

Mai

Oanh

Mai

 

Chiều

Chương

Oanh

Mai

Mai

Oanh


Oanh

Chương

Oanh

Chương

Mai


Mai
Chương


Ghi chú: Người xếp đầu tiên mỗi buổi là người trực chính.

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Stt

Người trực

Chức vụ

Ngày trực

1

Nguyễn Ngọc Bảo Chương

Hiệu trưởng

Thứ Hai

2

Hoàng Thị Oanh

Phó Hiệu trưởng

Thứ Năm

3

Nguyễn Tuyết Mai

Phó Hiệu trưởng

Thứ Sáu

                                                                                      

                                                                             Hiệu trưởng

 

                                                                                 (Đã ký)

                                                                                      

                                                                 Nguyễn Ngọc Bảo Chương

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164